Formulář pro podání Ohlášení přestupku - volné pobíhání psa, napadení a pod.(*.DOC)
Pohyb psů je řešen obecně závaznou vyhláškou obce Višňová č 1/2006 - viz. Hlavní menu- Vyhlášky. Přestupky v obci musí řešit právně způsobilá osoba, kterou nemáme a tak obec k projednávání přestupků využívá služeb obce s rozšířenou působností - tedy Městský úřad v Příbrami, odbor právní, oddělení přestupků.

Žádost o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.(*.DOC)
Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

Žádost(oznámení) o kácení dřevin rostoucích mimo les(*.DOC)

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci - zřízení sjezdu(připojení)(*.DOC)

Smlouva na odběr vody a vypouštění do kanalizace (*.pdf)

Návrh na kolaudaci kanalizační a vodovodní přípojky (*.doc)