Aktuality 2013
 

10.1.2013 Připravujeme převod stránek na novou adresu www.visnova.cz10.1.2013 Na úřední desce oznámení o zápisu do 1. třídy základní školy.
Aktuality 2012
 

27.12.2012 Na úřední desce oznámení o době a místě konání volby prezidenta.14.12.2012 Prodej známek na popelnice končí v pondělí 17.12.2012 ve 20:00 hodin

Poté bude provedeno vyúčtování a fakturace. Prodej známek bude znovu zahájen ve středu 2.1.2013, ale již za vyšší DPH.

14.12.2012 Prosincové zasedání zastupitelstva se bude konat mimo běžný termín v pátek 21.12.2012 od 17.00 hodin.

Program
 • Určení ověřovatelů zápisu.
 • Schválení programu.
 • Žádost pana Klucha o prodloužení doby nájmu na dobu určitou na 15 let.
 • Návrh na rozpočtové provizorium.
 • Návrh rozpočtové změny.
 • Návrhy na vyřazení majetku.
 • Dokas Dobříš s.r.o. - dodatky ke smlouvám.
 • Zamítnutí návrhu na dopravní značení – PČR dopravní inspektorát.
 • 9) Různé:


 • 14.12.2012 Na úřední desce zveřejněno uložení zásilky pro paní Brigitu Bílkovou a paní Annu Říhovou.  12.11.2012 Na úřední desce zveřejněn záměr na prodej pozemku 773/1.  11.10.2012 Na úřední desce zveřejněn záměr na pronájem skladu ve zdravotním středisku.  28.8.2012 Na úřední desce zveřejnění k volbám do zastupitelstva krajů.  13.8.2012 Na úřední desce zveřejněny záměry na prodeje pozemků a pronájem bytu.  6.6.2012 Na úřední desce zveřejněn text výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu

  Výzva k podání nabídky na výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace v lokalitě za hřištěm (Ve Dvorci.) Dokumentace v elektronické podobě na vyžádání visnova@centrum.cz

  31.5.2012 Nabídka materiálu zdarma

  Obec Višňová připravuje demolici stodoly u hřiště a rodinného domu č.p. 48. Zájemci o materiál z demolice zdarma (s výjimkou trámů) ať se přihlásí na obecním úřadu.

  11.5.2012 Na úřední desce zveřejněn návrh závěrečného účtu


  7.5.2012 Na úřední desce zveřejněny záměry na prodeje pozemků.  3.5.2012 Na úřední desce zveřejněn text výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu  11.4.2012 Zájezd do divadla

  Obec Višňová pořádá zájezd na divadelní představení Brouk v hlavě do Divadla A. Dvořáka v Příbrami. Představení se koná ve středu 16.května 2012 od 19.00 hod. Vstupenka pro občany Višňové je 75 Kč. Obec hradí autobus a 75 Kč na vstupném. Ostatní občané platí vstupenku v plné výši. (150,-) Odjezd autobusu v 18.15 hodin od obecního úřadu.

  11.4.2012 Stočné za rok 2011 a předchozí roky 2. výzva.

  VYBÍRÁ SE=====> Stočné za rok 2011 a minulé roky!!! V úředních hodinách na obecním úřadě.

  14.4.2012 Na úřední desce zveřejněn text výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu  29.2.2012 Nabídka kurzů pro uchazeče o zaměstnání zdarma

  Všem uchazečům a zájemcům o zaměstnání z Višňové a okolí. KURZY ZDARMA! Kurzy se budou konat v březnu až květnu ve Višňové, Sedlčanech a Kamýku nad Vltavou Možnost bezplatné dopravy z místa konání a zpět.
   

  12.2.2012 Na úřední desce zveřejněny návrhy rozpočtového výhledu a rozpočtu na rok 2012.  8.2.2012 Na úřední desce zveřejněny záměry na prodej a směnu pozemků.  1.2.2012 Zveřeněn ceník vodného a stočného od 20.2.2011 (po odečtech vodoměrů)  Aktuality 2011
   

  3.8.2011 V sekci Formuláře - nový formulář.

  Doplněn formulář pro ohlášení přestupku při volném pobíhání psů na veřejném prostranství a obtěžování občanů.

  1.8.2011 Digitalizace map v k.ú. Višňová

  V obci Višňová probíhá obnova katastrálního operátu a přibližně do 19.8.2011 bude probíhat částečná revize. V této době mají občané také možnost požádat o zpřesnění hranic svých pozemků. Na adrese CÚZK - lze naléz podrobnější informace, postupy a formuláře k provedení zpřesnění.

  30.3.2011 Sbírka na opravu kostela.

  Na základě požadavků občanů na obnovu zvonění a odstranění lešení na kostele ve Višňové, zastupitelé rozhodli věnovat této problematice větší pozornost. Iniciativy se ujala paní Máchová a Ing. Pecha. Při jednáních s církví a bývalým dodavatelem dosáhli vyreklamování prací a vrácení části prostředků, a provizorní opravu zvonění.
  Zájem o kostel se projevil i zvýšeným úsilím o další zvelebení kostela, které by se mělo týkat oprav opadaného zdiva uvnitř kostela, opravy stříšek při vstupu, opravy obvodové zdi, vchodu do zvonice a samozřejmě opravy střechy a zdí věže.
  Zhruba 300 tis. Kč by do projektu vložila církev. Byli jsme informováni, že bude požádáno o dotaci ve výši cca 40 tis. Kč z fondu Podpory obnovy památek ministerstva kultury prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Část prostředků poskytneme z obecního rozpočtu my a část okolní obce.
  Také jsme byli požádáni o uspořádání sbírky ve Višňové. Splnění administrativních záležitostí pro takovou sbírku však trvá minimálně měsíc. Proto jsme se rozhodli celou věc vyřešit jinak.
  Paní Kobíková je za farníky ochotna sbírku uspořádat a ve spoupráci s dalšími dobrovolníky obejít domácnosti ve Višňové. Jako zastupitelé tento způsob podporujeme. Naše stanovisko a postup jsme zveřejnili vývěskách a stránkách obce.

  Za poskytnuté příspěvky předem děkujeme. ........................ Zastupitelé obce Višňová.


  30.3.2011 Na úřední desce zveřejněn dokument o digitalizaci parcel ve Višňové


  9.3.2011 Byla přidána sekce formuláře.

  Zatím obsahuje: Vzor smlouvy na odběr vody a vypouštění opdaních vod. Žádost o kolaudaci vodovodní a kanalizační přípojky. Vzor žádosti o zrušení údaje o místě trvalého pobytu a Vzor žádosti o kácení dřevin mimo les.


  11.2.2011 Na úřední desce zveřejněn návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu na rok 2011.

  26.1.2011 Zveřeněn ceník vodného a stočného od 27.2.2011


  26.1.2011 Na úřední desce vyvěšena OZV 1/2011 o dvousloužkokvé ceně vodného a stočného.  Aktuality 2010
    19.10.2010 Na úřední desce zveřejněn zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.

  18.10.2010 Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2010. Výsledková listina.

  24.8.2010 Informace k větrným elektrárnám.
  V srpnovém vydání Střípků jsme zevrubně informovali o nabídce k výstavbě větrných elektráren. Zde přinášíme podrobnější informace jak pro příznivce , a ještě tady. tak pro odpůrce.

  18.8.2010 Předání sbírky na pomoc obci Višňová u Frýdlantu
  Dne 17.8.2010 jsme oficiálně předali Obecnímu úřadu Višňová u Frýdlantu vybranu částku na pomoc k odstraňování následků povodně. Celkově bylo vybráno 66 300 Kč v hotovosti a věcný dar 4 stavební kolečka v ceně 3 397 Kč. Obec Višňová u Frýdlantu děkuje všem dárcům a váží si naší pomoci. Podívejte se na fotografie z návštěvy.
  Zároveň starostka vyjádřila poděkování skautům, kteří se chtěli během minulého víkendu podílet na odstraňování následků povodně, ale z důvodu sobotní evakuace občanů se jim nemohli věnovat a naši skauti odjeli. Jen připomínám, že skauti přejeli do Frýdlantu, kde se podíleli na úklidu textilní továrny Damino. Více na strákách skautského oddílu a fotogalerii skautů .

  14.8.2010 Změna č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Višňová nabyla právní moci.

  29.7.2010 Na úřední desce zveřejněno opatření obecné povahy - veřejná vyhláška o schválení změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Višňová.

  29.7.2010 Informace k volbám do obecního zastupitelstva ve dnech 15. a 16. října 2010.

  Ode dne 24.7.2010 jsou na úřední desce zveřejněny údaje o počtu členů nového zastupitelstva a a počty potřebných podpisů na peticích pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů.

  Zájemci o práci v zastupitestvu obce, případně práci starosty, mají možnost být delegováni politickou stranou a nebo se sami přihlásit a to jako sdružení nezávislých kandidátů nebo jako nezávislý kandidát, pro kterého jsou na těchto stránkách připraveny formuláře kandidátní listiny , prohlášení kandidáta a petice pro nezávislého kandidáta .
  Kandidátní listinu včetně příloh, je třeba doručit nejpozději 66 dnů před volbami do 16.00 hod. na registrační úřad .

  Podrobnosti o volbách jsou uvedeny na stránkách MVČR.  10.6.2010 Na úřední desce - Vyhláška k veřejnému projednání 4. změny ÚPSÚ Višňová.

  10.6.2010 Na úřední desce zveřejněn Závěrečný účet Obce Višňová za rok 2009

  26.5.2010 Na úřední desce zveřejněn záměr k prodeji pozemku 841 KN

  29.3.2010 Stanovení počtu členů k volbám do PS PČR 2010(*.PDF)

  Ode dne 20.3.2010 je zveřejněno oznámení o konání společného jednání o návrhu změny č. 4 (73kB) územního plánu sídelního útvaru Višňová V následujících rozsáhlých přílohách je k dispozici znění návrhu a grafické přílohy ve formátu PDF:  Znění návrhu (576 kB) , Základní členění (317 kB) , Hlavní výkres změn (1,6MB) , Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1,6MB) , Aktualizovaný hlavní výkres po změnách (425kB)) , Výkres širších vztahů (391kB) a Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (3,2MB) .
  Oznámení je vyvěšeno od 20.3.2010 do 20.5.2010 na úřední desce.

  10.2.2010 - Zastupitelstvo z 23.2.2010 se přesouvá na 2.3.2010 z důvodu nepřítomnosti starosty. Školení k obsluze CzechPOINTu.

  Návrh rozpočtu na rok 2010 v paragrafovém znění - ke schválení (*.PDF)

  Návrh rozpočtu na rok 2010 v položkovém členění - podrobně se neschvaluje.

  Schválený rozpočtový výhled na léta 2010 - 2021 (*.PDF)